தகவல்கள்

14-04-2019, சித்திரை வருடப்பிறப்பு/Tamil New Year

அன்பான முருகன் அடியார்கள் அனைவருக்கும், இத்துடன் சித்திரை வருடப்பிறப்பு விசேட பூஜை ஒழுங்குகள் பற்றிய தகவல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே தினம்…

2021 ம் ஆண்டில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் கோடை கால நேர மாற்றம் செய்வது நிறுத்தம்?

2021 ம் ஆண்டில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் கோடை கால நேர மாற்றம் செய்வது நிறுத்தம்?