එල්ටීටීඊයේ අවි ගබඩාව සඳහා ඔවුන් යුද්ධයේදී මිලියන ගණනක් ගෙව්වාද?

එල්ටීටීඊයේ අවි ගබඩාව සඳහා ඔවුන් යුද්ධයේදී මිලියන ගණනක් ගෙව්වාද? මේවා ද ඉක්මනින් විමර්ශනය කළ යුතුය

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *