2021 ம் ஆண்டில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் கோடை கால நேர மாற்றம் செய்வது நிறுத்தம்?

2021 ம் ஆண்டில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் கோடை கால நேர மாற்றம் செய்வது நிறுத்தம்?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *