பங்குனி உத்தர விசேட பூஜை ஒழுங்குகள்

 

பங்குனி உத்தர விசேட பூஜை/ Pankuni Uththara special Pooja

அன்பான முருகன் அடியார்கள் அனைவருக்கும்,
இத்துடன் பங்குனி உத்தர விசேட பூஜை ஒழுங்குகள் பற்றிய தகவல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுபம்,
ஆலய நிர்வாகசபையினர்

Dear Murugan Temple Devotees,

Pankuni Uththara special Pooja will take place in the Temple, Shangapisegam will take place at 16:00h followed by main prayer at 19:00h including the procession within the Temple.

You are all kindly invited to participate,
The Temple committee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *