நெதர்லாந்து, றோர்மொண்ட் தமிழ்க் கலாச்சார உதவி நற்பணி மன்றத்தின் ஊடாக உதவி பெற்ற மாணவி பல்கலைக் கழகத்தக்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

நெதர்லாந்து, றோர்மொண்ட் தமிழ்க் கலாச்சார உதவி நற்பணி மன்றத்தின் ஊடாக உதவி பெற்ற மாணவி பல்கலைக் கழகத்தக்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *