பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியல் சென்நிக்கோலஸ் இன்று நெதர்லாந்தின் மாஸ்செலவுஸ் என்ற இடத்ததிற்கு வரவுள்ளார் இவருடன’துணைக்கு வரும் கறுப்பபையனக்கு எதிராக பல மக்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்த்தில் ஈடுபடலாம் என்று எதர்பார்க்கப்படுகின்றது

பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியல் சென்நிக்கோலஸ் இன்று நெதர்லாந்தின் மாஸ்செலவுஸ் என்ற இடத்ததிற்கு வரவுள்ளார் இவருடன’துணைக்கு வரும் கறுப்பபையனக்கு எதிராக பல
மக்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்த்தில் ஈடுபடலாம்?sint