ஆப்பானிஸ்தானில் தலிபான் தாக்கதலில் நான்கு நேட்டோ இராணுவத்தினர் பலி

ஆப்பானிஸ்தானில் தலிபான் தாக்கதலில் நான்கு நேட்டோ இராணுவத்தினர் பலிafg